Kragerup Gods i uge 40 2024

Læs her: June fortæller om sin første gang på Kragerup Gods

Dato: Fredag d. 4 - Søndag d. 6 Oktober 2024

Jeg gentager succesen for 4 år i træk!

Der er lidt ændringer i opholdet og et begrænset antal pladser. Da jeg ikke kan ændre bookinger efter d. 1 august, er det sidste tilmeldingsdag.

Programmet bliver løbende tilrettet så det passer ind med antallet af deltagere

 

Der vil være 3 forskellige muligheder for deltagelse dette år:

1. Fredag - søndag hvor du selv booker 1 overnatning fra fredag - lørdag pris ca. 1000 kr. der betales direkte på værelset og for resterende booking 5.000 kr. der betales til mig.

2. Lørdag kl. 10 - søndag kl. 10 incl. forplejning, dagsmakeup,  events, livejazz og bobler, overnatning i eget værelse. Pris fra 4000 kr

3. Lørdag kl. 14 - 23 . Du deltager i programmet fra kl. 14 se herunder. dagsmakeup, Events, eftermiddagskage, livejazz og bobler, 3 retters middag excl. drikkevarer. Pris: 3.000 kr. 

 

Fredag d.4 Oktober 2024

Du kan booke værelse fra fredag kl. 15 uden forplejning. Prisen er ca. 1000 kr. der sættes på din regning. Hvis der er tilmelding til fredag, så booker jeg også værelse fra fredag. Der vil så være mulighed for hjælp til makeup, shopping mm. som der plejer. Vi kan evt. tage ind til Sorø og spise til aften, men det vil jeg finde ud af, afhængig af tilmelding.

Ved ønske om at booke hele weekenden, så vælger du blot datoen fredag - søndag. Prisen du betaler til mig er den samme, og jeg kontakter Kragerup Gods og aftaler nærmere. 

Med i din pris hos mig er : 

Lørdag d. 5 Oktober. 

KL. 10 - 13 Vi mødes i Forvalterboligen til Omklædning/Makeup i konferencelokalet. (det lokale vi plejer at have) Dagmakeup er med i prisen. Let anretning, kaffe/kage.

Kl. 13 - 14 Lækker frokost incl. 1 vand. 

Kl. 14 - 15 Tildeling af værelser

Kl. 15 Kaffe/kage i Forvalterboligen. 

Kl. 15 - 16 Tips og tricks til at lave din egen kavalergang/sætte din paryk korrekt/gå med stilletter/spørgsmål

Kl. 16 - 18 (tilkøb)Dagmakeup om til aftenmakeup . (15 min) eller fuld makeup (35 min)

Kl. 18.15 - 19.00 Solo Live musik af Kasper Hollesen incl. 1 glas bobler.

Kl. 19 - 19.30 Billeder i biblioteket  (tilkøb)

Kl. 19.30 - 21.30 Super lækker 3 retters middag med de fineste råvarer fra Restaurant Blixen. (drikkevarer er excl.)

Kl. 21.30 - ? Vi går tilbage til Forvalterboligen og hygger os. Ønsker du en video, tages denne efter middagen :-) (tilkøb)

 

Søndag 

Kl. 09 Morgenmadsbuffet i Hvælvingekælderen

Kl. 10 Siger vi tak og på gensyn!

 

Dette til en samlet pris fra: 4000 kr. !

 

Et ophold på Kragerup Gods med Isabel og Ladies weekend indeholder:

- Fantastisk privat hotelværelse med eget bad/toilet

- Goodiebags ved ankomst med spændende overraskelser

- Privat location for deltagerne ( egen bolig med fælles opholdsrum/køkken)

- Parkering lige ved døren

- Skønne omgivelser

- Indendørs Pool

- Gourmet køkken med 3 retters menu lørdag, 

- Alle måltider inkluderet - morgenmads buffet - frokost - aftensmad. Kaffe/te/kage

- Spændende Events

- Makeup Service

- Shopping Service

- Fotoservice

- Skønne deltagere!

UDTALELSE FRA TIDLIGERE DELTAGERE:.KLIK HER


 

ENGLISH

 

Kragerup Estate in week 40 2024

Date: Friday 4 - Sunday 6 October 2023

I repeat the success for 4 years in a row!

There are few changes to the stay and a limited number of places. As I cannot change bookings after 1 August, it is the last day of registration.

The program is continuously adjusted so that it fits in with the number of participants

There will be 3 different options for participation this year:

1. Friday - Sunday where you yourself book 1 night from Friday - Saturday price approx. DKK 1,000 to be paid directly in the room and for the remaining booking DKK 5,000 to be paid to me.

2. Saturday at 10 - Sunday at 10 incl. catering, daily make-up, events, live jazz and bubbles, accommodation in your own room. Price from DKK 4,000.

3. Saturday at 14 - 23 . You participate in the program from 14 see below. daily make-up, events, afternoon cake, live jazz and bubbles, 3-course dinner excl. beverages. Price: DKK 3,000.

 

 

Friday 4 October 2024

You can book a room from Friday at 15 without catering. The price is approx. DKK 1000 will be added to your bill. If there is registration for Friday, I will also book a room from Friday. There will then be the possibility of help with make-up, shopping etc. as usual. We may possibly go into Sorø and eat in the evening, but I will find out, depending on registration.

If you wish to book the whole weekend, you simply choose the date Friday - Sunday. The price you pay me is the same, and I will contact Kragerup Gods and make further arrangements.

Included in your price with me are:

Saturday 5 October.

KL. 10 - 13 We meet in the Manager's residence for changing/makeup in the conference room. (the room we usually have) Day makeup is included in the price. Light refreshments, coffee/cake.

At 13 - 14 Delicious lunch incl. 1 water.

At 14 - 15 Assignment of rooms

At 15 Coffee/cake in the Manager's residence.

At 15 - 16 Tips and tricks for making your own cavalier walk/fitting your wig correctly/wearing stilettos/questions

At 16 - 18 Day make-up changes to evening make-up. (15 min) or full makeup (35 min)

At 18.15 - 19.00 Solo Live music by Kasper Hollesen incl. 1 glass of bubbles.

At 19 - 19.30 Pictures in the library (additional purchase)

At 19.30 - 21.30 Super delicious 3-course dinner with the finest ingredients from Restaurant Blixen. (beverages are excl.)

At 21.30 - ? We go back to the Manager's residence and have a good time. If you want a video, this will be taken after dinner :-) (additional purchase)

Sunday

At 09 Breakfast buffet in the Vaulted Cellar

At 10 We say thank you and see you again!

This for a total price from: DKK 4000!

A stay at Kragerup Gods with Isabel and Ladies weekend includes:

- Fantastic private hotel room with private bath/toilet

- Goodie bags on arrival with exciting surprises

- Private location for the participants (own accommodation with shared living room/kitchen)

- Parking right at the door

- Beautiful surroundings

- Indoor pool

- Gourmet kitchen with 3-course menu on Saturday,

- All meals included - breakfast buffet - lunch - dinner. Coffee/tea/cake

- Exciting Events

- Makeup Service

- Shopping Service

- Photo service

- Beautiful participants!

3.000,00 DKK

Kragerup Gods uge 40 lørdag 2024. Deltagelse fra kl. 14 uden overnatning.

4.000,00 DKK

Kragerup Gods uge 40 lørdag kl. 10 - søndag 2024 Deleværelse

5.000,00 DKK

Kragerup Gods uge 40 Fredag eller Lørdag kl. 10 - søndag 2024 Enkeltværelse

Fra 200,00 DKK

Foto og Videopakke Kragerup 2024

 Tlf-tid: Mandag - fredag 11-16. Send gerne en  Sms: +45 42721572 

(hvis jeg er optaget med kunder, svarer jeg ikke tlf. )

Email: kontakt@boutiqueisabel.dk

Copyright på alle billeder 2002-2024

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk