Important information:

Its not possible to get your money back, if you book a session, and dont show up! 

All new customers have to make full prepayment before I can book the day!

If you order clothes/breastforms for the session, these are a part of the dressingservice and will not be possible to refund. 

 

VAREKØB:

OBS: Mindste ordre der ekspederes er på 200 kr. plus fragt. Ordrer der er mindre end dette, bliver annulleret. Jeg bruger desværre for meget tid på disse små ordrer, uden økonomisk overskud. 

Jeg tager forbehold for udsolgte varer og varer i restordre hos leverandøren.

Bestillingsvarer kan ikke returneres da det er en specialvare der normalt ikke lagerføres.  Så hvis du udfører en ordre med bestillingsvarer, kan denne ikke ændres når du har betalt. Ordren sendes direkte til producenten der igangsætter bestillingen.  Normalt har jeg ca. 2 ugers leveringstid og denne kan være op til ca. 4  uger. 

 

Udsalgsvarer på 100 kr / 75 kr/ 50 kr/ 25 kr tages IKKE retur. De handles KUN via min webshop og er ikke noget der kan prøves i mit showroom!!

Fri fragt er kun gældende i Danmark. Fragt til udlandet faktureres særskilt såfremt der handles over 1000 kr med fri fragt!

 

Ordrer der ikke afhentes hos Posten og tilbagesendes, vil blive krediteret et håndteringsgebyr på 150kr plus et fragtgebyr tilsvarende fragtfirmaets gebyr på returnering . ( 50 - 150 kr.).

 

Hvis jeg hjælper dig med køb og vejledning af mine produkter og du efterfølgende returnerer disse, kan jeg ud fra egen vurdering, modregne et beløb svarende på den tid jeg har brugt på rådgivning.

Dette gør sig gældende hvor jeg har brugt en masse tid på lige at finde dine ønskede produkter/bestille varer hjem. Rådgivning/forespørgsel om bestemte produkter. 

Når dine varer er afsendte modtager du besked fra det ønskede fragtfirma når pakken er klar til afhentning/leveret. DAO tilbyder som de eneste at du modtager en sms når pakken er afsendt fra mig. 

 

BOOKING AF MAKEOVER/SESSION/LADIES WEEKEND/ARRANGEMENTER

 

Når du booker en tid i mit showroom, en tid til makeup, cafetur eller fotosession, så tager jeg et depositum/ fuld betaling for at booke og reservere din tid. Så har andre kunder mulighed for at se dagen er booket og du er sikker på at tiden er din.

Hvis du ikke betaler forud, så kan du ikke få en aftale. 

Hvis du aflyser/ ikke møder op, går pengene tabt. Hvis du vil ændre dagen mister du dit depositum og må betale et nyt. Hvis du er blevet syg kan du sende mig en lægeerklæring og booke en ny dag uden beregning. Så du skal være helt sikker på din aftale. Det samme gør sig gældende ved booking af besøg i mit showroom. Du er velkommen til at "sælge" aftalen videre.

Inden mine aftaler bruger jeg en del tid med den enkelte kunde på at tilrettelægge dagen/tiden. Jeg forbereder mig med at finde ønskede varer frem og bestiller ofte varer hjem til lager ud fra de ønsker der er. For mig er det vigtigt alt er som det skal være når min kunde møder op.  Ofte siger jeg også nej til andre kunder og dagen er sat af til DIG. Jeg er til for dig.. Omvendt forventer jeg også at når du har booket en tid hos mig, så er det gennemtænkt og et stort ønske du har samt ønsker at  gennemføre det. 

Er du i tvivl om ovenstående, så ring eller skriv til mig!

FRI FRAGT

Ved køb over 1000 kr. Sendes primært med DAO. 

 


 

PURCHASE:

NOTE: The minimum order processed is DKK 200 plus shipping. Orders smaller than this will be cancelled. Unfortunately, I spend too much time on these small orders, without financial profit.

I reserve the right for sold-out items and items on back order from the supplier.

Ordered items cannot be returned as they are a special item that is not normally kept in stock. So if you execute an order with made-to-order items, this cannot be changed once you have paid. The order is sent directly to the manufacturer who initiates the order. I usually have approx. 2 weeks delivery time and this can be up to approx. 4 weeks.

 

Sale items of DKK 100 / DKK 75 / DKK 50 / DKK 25 are NOT returned. They are sold ONLY via my webshop and are not something that can be tried on in my showroom!!

Free shipping only applies in Denmark. Shipping abroad is invoiced separately if you shop over DKK 1000 with free shipping!

 

Orders that are not picked up at Posten and returned will be credited with a handling fee of DKK 150 plus a shipping fee corresponding to the shipping company's fee for return. (DKK 50 - 150).

 

If I help you with the purchase and guidance of my products and you subsequently return these, I can, based on my own assessment, set off an amount corresponding to the time I have spent on advice.

This applies where I have spent a lot of time just finding your desired products/ordering goods home. Advice/inquiries about specific products.

When your goods have been dispatched, you will receive a message from the desired shipping company when the package is ready for collection/delivered. DAO is the only one offering that you receive an SMS when the package has been sent from me.

 

BOOKING OF MAKEOVER/SESSION:

 

When you book an appointment in my showroom, an appointment for makeup, cafe trip or photo session, I take a deposit/full payment to book and reserve your appointment. Then other customers have the opportunity to see that the day is booked and you are sure that the time is yours.

If you don't pay in advance, you can't get a deal.

If you cancel/don't show up, the money is lost. If you want to change the day, you lose your deposit and have to pay a new one. If you have fallen ill, you can send me a medical certificate and book a new day free of charge. So you must be absolutely sure of your agreement. The same applies when booking a visit to my showroom. You are welcome to "sell" the agreement on.

Before my appointments, I spend a lot of time with the individual customer organizing the day/time. I prepare by finding desired products and often order products for home storage based on the wishes that are there. For me, it is important that everything is as it should be when my customer shows up. Often I also say no to other customers and the day is set aside for YOU. I am here for you.. On the other hand, I also expect that when you have booked an appointment with me, it is well thought out and a big wish you have and want to implement it.

If you have any doubts about the above, call or write to me!

FREE DELIVERY

For purchases over DKK 1000. Sent primarily with DAO.

Hilsen Isabel

 Tlf-tid: Mandag - fredag 11-16. Send gerne en  Sms: +45 42721572 

(hvis jeg er optaget med kunder, svarer jeg ikke tlf. )

Email: kontakt@boutiqueisabel.dk

Copyright på alle billeder 2002-2024

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk